Quản lý câu hỏi

Quản lý câu hỏi

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý bộ câu hỏi.

Tại đây, bạn có thể Xem/ Sửa / Xóa bộ câu hỏi của bạn. Và nếu muốn thêm mới câu hỏi hoặc bộ câu hỏi, nhấn chọn Tạo câu hỏi / Tạo bộ câu hỏi.

Trong giao diện tạo câu hỏi, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tiêu đề câu hỏi, chọn Khóa học, chọn chương (nếu có), chọn bài học (nếu có), loại câu hỏi, điểm cho câu hỏi. Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết nhấn chọn Thêm đáp án vào câu hỏi.

Tại đây, người dùng nhập các câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chọn tích vào “Là đáp án đúng” khi câu trả lời đó là đáp án của câu hỏi. 

Nếu người dùng chọn loại câu hỏi là tự luận thì người dùng nhập nội dung đáp án cho câu hỏi để khi chấm điểm . Người chấm có thể lấy nội dung đó để làm gợi ý chấm điểm cho câu hỏi. 

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo mới để hoàn tất.