Quản lý đề thi

Tạo đề thi (Tạo đề thi cho website của bạn)

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý đề thi

Tiếp theo, tại góc trên của màn hình nhấn Tạo đề thi

Sau đó, bạn chọn khóa học (chương và bài học nếu có), điền tên bài thi, lựa chọn loại bài thi, số câu hỏi trong bài thi (sau khi điền số lượng câu hỏi tích chọn vào “Tự động soạn đề thi bằng cách random bộ câu hỏi” bên dưới), thời gian làm bài (tính bằng giây), và số điểm cần đạt để qua bài.

Sau khi điền thông tin bài thi, nhấn Tạo mới để hoàn tất tạo đề thi.