Quản lý học viên

Quản lý học viên

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý học viên

Tại đây, bạn có thể xem Chi tiết / xuất file Excel học viên của bạn. Và nếu muốn chi tiết học viên, nhấn chọn Chi tiết.

Tại giao diện thông tin chi tiết của học viên. Bạn có thể cấp mất khẩu mới cho học viên / Thêm hoặc xóa khóa học thử cho học viên của mình và xem chi tiết thông tin học tập của học viên.